娑賀禰縛 ( 娑sa 賀hạ 禰nể 縛phược )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)Sahadeva,五藥叉之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) Sahadeva , 五ngũ 藥dược 叉xoa 之chi 一nhất 。