娑伽婆 ( 娑sa 伽già 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)六十四書之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 六lục 十thập 四tứ 書thư 之chi 一nhất 。