娑多吉哩 ( 娑sa 多đa 吉cát 哩rị )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)Śatakri,夜叉八大將之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) Śatakri , 夜dạ 叉xoa 八bát 大đại 將tướng 之chi 一nhất 。