娑迦婆羅 ( 娑sa 迦ca 婆bà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)鐵圍山也。見爍迦羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn 也dã 。 見kiến 爍thước 迦ca 羅la 條điều 。