Sa-Bà Thế Giới

Từ Điển Đạo Uyển

娑婆世界; S: sahalokadhātu; T: mi-jied ‘jig-rten-gyi khams; cũng được gọi là Sa-ha, Ta-bà thế giới, cũng được dịch nghĩa là Nhẫn độ (忍土), Kham nhẫn thế giới (堪忍世界);
Là cõi của con người, chịu nhiều khổ đau nên phải kham nhẫn tu học để đạt chính quả.