[言*我]囉娜 ( [言*我] 囉ra 娜na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (動物)梵名Gardabha,驢馬也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 動động 物vật ) 梵Phạm 名danh Gardabha , 驢lư 馬mã 也dã 。