Quả Phần Khả Thuyết

Từ Điển Đạo Uyển

果分可説; C: guŏfēn kěshuō; J: kabun kasetsu;
Theo giáo lí Mật tông, đực tin vào sự hoàn hảo của “quả phần” (nghĩa là cảnh giới Phật là “quả”) là điều có thể giảng giải được. Điều nầy ngược với giáo lí chỉ có nhân phần của Phật quả mới có thể giải thích được – giai đoạn tu tập có thể được xem là nguyên nhân của sự giác ngộ là có thể giải thích được, nhưng cảnh giới tối thượng, lĩnh vực tu đạo thì không thể giảng giải được.