富陀那 ( 富phú 陀đà 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (異類)餓鬼名。見布怛那條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 異dị 類loại ) 餓ngạ 鬼quỷ 名danh 。 見kiến 布bố 怛đát 那na 條điều 。