普雨法雨 ( 普phổ 雨vũ 法Pháp 雨vũ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)普雨法雨,潤諸草木,譬佛之說法為雨也。法華經化城喻品曰:「唯願天人尊,轉無上法輪,擊於大法鼓,而吹大法螺,普雨大法雨,度無量眾生。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 普phổ 雨vũ 法Pháp 雨vũ 。 潤nhuận 諸chư 草thảo 木mộc , 譬thí 佛Phật 之chi 說thuyết 法Pháp 為vi 雨vũ 也dã 。 法pháp 華hoa 經kinh 化hóa 城thành 喻dụ 品phẩm 曰viết : 「 唯duy 願nguyện 天thiên 人nhân 尊tôn 轉chuyển 無vô 上thượng 法Pháp 輪luân 。 擊kích 於ư 大đại 法Pháp 鼓cổ 而nhi 吹xuy 大đại 法Pháp 螺loa 。 普phổ 雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ 。 度độ 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email