Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tán

Từ Điển Đạo Uyển

普賢菩薩行願讚; C: pŭxián púsà xíngyuàn zàn; J: fugen bosatsu gyōgan san; S: bhadra-caryā-praṇidhānarāja; T: bzang po spyod pa’i smon lam gyi rgyal po’i rgya cher ‘grel pa;
Gọi tắt là Phổ Hiền hạnh nguyện tán (普賢行願讚), Bất Không (不空, s: amogha-vajra) dịch.