Phật Tính Phật

Từ Điển Đạo Uyển

佛性佛; C: fóxìng fó; J: busshō butsu.
“Phật như là Phật tính.” Khía cạnh thứ nhì của Tam giai giáo (三階教), đề xướng tư tưởng Phật hiện hữu trong mọi chúng sinh (普佛; Phổ Phật), chỉ rõ Phật tính là Chính nhân (Chính nhân Phật tính 正因佛性) của tất cả chúng sinh hữu tình (ngoại trừ chúng sinh vô tình).