Phật Thuyết Phật địa Kinh

Từ Điển Đạo Uyển

佛説佛地經; C: fóshuō fódì jīng; J: bus-setsubutsuchikyō.
Kinh; 1 quyển. Huyền Trang dịch. Thường gọi là Phật địa kinh. Kinh giảng giải về 5 khía cạnh của Phật địa, gồm Pháp giới thanh tịnh và Bốn pháp chuyển thức thành trí. Kinh giải thích chi tiết về Thập địa và Phật địa.