頗尼多 ( 頗phả 尼ni 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (飲食)Phāṇita,煎甘蔗之汁者。正法念經三曰:「如甘蔗汁器中火煎,初離垢名頗尼多。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 飲ẩm 食thực ) Phā ṇ ita , 煎tiễn 甘cam 蔗giá 之chi 汁trấp 者giả 。 正Chánh 法Pháp 念niệm 經kinh 三tam 曰viết : 「 如như 甘cam 蔗giá 汁trấp 器khí 中trung 火hỏa 煎tiễn , 初sơ 離ly 垢cấu 名danh 頗phả 尼ni 多đa 。 」 。