頗胝迦 ( 頗pha 胝chi 迦ca )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)與頗黎同。見玻璃條。梵Sphaṭika。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 與dữ 頗pha 黎lê 同đồng 。 見kiến 玻pha 璃ly 條điều 。 梵Phạm Spha ṭ ika 。