尼連河 ( 尼Ni 連Liên 河Hà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)即尼連禪河。水經注曰:「佛嘗浴尼連河。」法苑珠林曰:「尼連河裏,非有垢而見除。」參照尼連禪條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 即tức 。 尼Ni 連Liên 禪Thiền 河Hà 。 水thủy 經kinh 注chú 曰viết : 「 佛Phật 嘗thường 浴dục 尼Ni 連Liên 河Hà 。 」 法pháp 苑uyển 珠châu 林lâm 曰viết 尼Ni 連Liên 河Hà 。 裏lý , 非phi 有hữu 垢cấu 而nhi 見kiến 除trừ 。 」 參tham 照chiếu 尼ni 連liên 禪thiền 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email