尼羅婆陀羅 ( 尼ni 羅la 婆bà 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)Nīlavajra,譯曰青金剛。陀羅尼集經四曰:「尼羅婆陀羅,唐云青金剛也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) Nīlavajra , 譯dịch 曰viết 青thanh 金kim 剛cang 。 陀đà 羅la 尼ni 集tập 經kinh 四tứ 曰viết : 「 尼ni 羅la 婆bà 陀đà 羅la , 唐đường 云vân 青thanh 金kim 剛cang 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email