如來舞 ( 如Như 來Lai 舞vũ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)稱如來以種種善巧之神變悅可眾心而攝化之之作業也。大日經悉地出現品曰:「佛又告金剛手:諸如來有意生名業作戲行舞,廣演品類攝持四界,安住心王,等同虛空,成就廣大見非見果,出生一切聲聞及辟支佛諸菩薩位,令真言門修行諸菩薩一切希願皆悉滿足具種種業,利益無量眾生。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 稱xưng 如Như 來Lai 以dĩ 種chủng 種chủng 善thiện 巧xảo 之chi 神thần 變biến 悅duyệt 可khả 眾chúng 心tâm 。 而nhi 攝nhiếp 化hóa 之chi 之chi 作tác 業nghiệp 也dã 。 大đại 日nhật 經kinh 悉tất 地địa 出xuất 現hiện 品phẩm 曰viết : 「 佛Phật 又hựu 告cáo 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 諸chư 如Như 來Lai 有hữu 意ý 生sanh 名danh 業nghiệp 作tác 戲hí 行hành 舞vũ , 廣quảng 演diễn 品phẩm 類loại 攝nhiếp 持trì 四tứ 界giới , 安an 住trụ 心tâm 王vương , 等đẳng 同đồng 虛hư 空không , 成thành 就tựu 廣quảng 大đại 見kiến 非phi 見kiến 果quả 出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 。 聲Thanh 聞Văn 及cập 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 位vị , 令linh 真chân 言ngôn 門môn 修tu 行hành 諸chư 菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 希hy 願nguyện 皆giai 悉tất 滿mãn 足túc 。 具cụ 種chủng 種chủng 業nghiệp 利lợi 益ích 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 」 。