如來藏論 ( 如Như 來Lai 藏tạng 論luận )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)大乘法界無差別論之異名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 大Đại 乘Thừa 法Pháp 界giới 無vô 差sai 別biệt 論luận 之chi 異dị 名danh 。