如來家 ( 如Như 來Lai 家gia )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)真如法界為如來之所住,故稱如來家。唯識論九曰:「菩薩得此二見道時生如來家。」同述記九末曰:「無性云:謂佛法界名如來家,於是證會,故名為生。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 真Chân 如Như 法Pháp 界Giới 。 為vi 如Như 來Lai 之chi 所sở 住trụ , 故cố 稱xưng 如Như 來Lai 家gia 。 唯duy 識thức 論luận 九cửu 曰viết 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 此thử 二nhị 見kiến 道đạo 時thời 。 生sanh 如Như 來Lai 家gia 。 」 同đồng 述thuật 記ký 九cửu 末mạt 曰viết : 「 無vô 性tánh 云vân : 謂vị 佛Phật 法Pháp 界giới 名danh 如Như 來Lai 家gia , 於ư 是thị 證chứng 會hội 。 故cố 名danh 為vi 生sanh 。 」 。