一魔萬箭 ( 一nhất 魔ma 萬vạn 箭tiễn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)意謂微少之惡,亦極可怕也。歸元直指有曰:「見一魔事,則萬箭攢心。聞一魔聲,則千錐劄耳。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 意ý 謂vị 微vi 少thiểu 之chi 惡ác , 亦diệc 極cực 可khả 怕phạ 也dã 。 歸quy 元nguyên 直trực 指chỉ 有hữu 曰viết : 「 見kiến 一nhất 魔ma 事sự , 則tắc 萬vạn 箭tiễn 攢toàn 心tâm 。 聞văn 一nhất 魔ma 聲thanh , 則tắc 千thiên 錐trùy 劄 耳nhĩ 。 」 。