一筆三禮 ( 一nhất 筆bút 三tam 禮lễ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)繪佛像寫經文每一筆三次禮拜也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 繪hội 佛Phật 像tượng 寫tả 經kinh 文văn 每mỗi 一nhất 筆bút 三tam 次thứ 禮lễ 拜bái 也dã 。