泥梨迦 ( 泥nê 梨lê 迦ca )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)同泥犁。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) 同đồng 泥nê 犁lê 。