泥洹雙樹 ( 泥Nê 洹Hoàn 雙song 樹thụ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)泥洹即涅槃,佛涅槃之娑羅雙樹林也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 泥Nê 洹Hoàn 即tức 涅Niết 槃Bàn 佛Phật 涅Niết 槃Bàn 之chi 娑sa 羅la 雙song 樹thụ 林lâm 也dã 。