泥婆娑 ( 泥nê 婆bà 娑sa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (衣服)與泥縛些那同。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 衣y 服phục ) 與dữ 泥nê 縛phược 些 那na 同đồng 。