摩奴跋沙柁 ( 摩ma 奴nô 跋bạt 沙sa 柁đả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Manuṣyahan,譯曰人殺。殺人也。見飾宗記四末。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Manu ṣ yahan , 譯dịch 曰viết 人nhân 殺sát 。 殺sát 人nhân 也dã 。 見kiến 飾sức 宗tông 記ký 四tứ 末mạt 。

Print Friendly, PDF & Email