摩梨尼 ( 摩ma 梨lê 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Malini,王女名。譯曰小鬘。見本行集經三十六。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Malini , 王vương 女nữ 名danh 。 譯dịch 曰viết 小tiểu 鬘man 。 見kiến 本bổn 行hạnh 集tập 經kinh 三tam 十thập 六lục 。

Print Friendly, PDF & Email