摩羅提 ( 摩ma 羅la 提đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Malaya-deśa,又曰摩離。國名。慧苑音義下曰:「摩羅提國,具云摩羅耶提數,此云鬘地。或曰:摩羅耶山名也,提數中也,言此國中央有摩羅耶山,故因名也。」探玄記二十曰:「摩離者,具云摩羅底數也。摩羅此云鬘,底數此云中,謂鬘中國也。此近摩羅耶山,故名相同也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Malaya - deśa , 又hựu 曰viết 摩ma 離ly 。 國quốc 名danh 。 慧tuệ 苑uyển 音âm 義nghĩa 下hạ 曰viết : 「 摩ma 羅la 提đề 國quốc , 具cụ 云vân 摩ma 羅la 耶da 提đề 數số , 此thử 云vân 鬘man 地địa 。 或hoặc 曰viết : 摩ma 羅la 耶da 山sơn 名danh 也dã , 提đề 數số 中trung 也dã , 言ngôn 此thử 國quốc 中trung 央ương 有hữu 摩ma 羅la 耶da 山sơn , 故cố 因nhân 名danh 也dã 。 」 探thám 玄huyền 記ký 二nhị 十thập 曰viết 。 摩ma 離ly 者giả , 具cụ 云vân 摩ma 羅la 底để 數số 也dã 。 摩ma 羅la 此thử 云vân 鬘man , 底để 數số 此thử 云vân 中trung , 謂vị 鬘man 中trung 國quốc 也dã 。 此thử 近cận 摩ma 羅la 耶da 山sơn , 故cố 名danh 相tướng 同đồng 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email