摩訶伐那 ( 摩ma 訶ha 伐phạt 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Mahāvana,又作摩訶婆那。見摩訶槃條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Mahāvana , 又hựu 作tác 。 摩ma 訶ha 婆bà 那na 。 見kiến 摩ma 訶ha 槃bàn 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email