摩訶因陀羅 ( 摩ma 訶ha 因nhân 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Mahendra,王子名。西域記作摩醯因陀羅。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Mahendra , 王vương 子tử 名danh 。 西tây 域vực 記ký 作tác 摩ma 醯hê 因nhân 陀đà 羅la 。

Print Friendly, PDF & Email