摩訶沫麗 ( 摩ma 訶ha 沫mạt 麗lệ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Mahābalin,譯曰大力。見大日經疏。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Mahābalin , 譯dịch 曰viết 大đại 力lực 。 見kiến 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 。

Print Friendly, PDF & Email