摩訶拘絺羅 ( 摩Ma 訶Ha 拘Câu 絺Hy 羅La )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Mahākāuṣṭhila,新稱,摩訶俱瑟恥羅。羅漢名。見拘瑟恥羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Mahākāu ṣ ṭ hila , 新tân 稱xưng , 摩ma 訶ha 俱câu 瑟sắt 恥sỉ 羅la 。 羅La 漢Hán 名danh 。 見kiến 拘câu 瑟sắt 恥sỉ 羅la 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email