摩訶槃 ( 摩ma 訶ha 槃bàn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)Mahāvana,林名。譯曰大林。翻梵語九曰:「摩訶槃,應云摩訶槃那,亦云摩訶婆那。譯曰:摩訶者大,槃那者林。」西域記三曰:「摩訶伐那,唐言大林。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) Mahāvana , 林lâm 名danh 。 譯dịch 曰viết 大đại 林lâm 。 翻phiên 梵Phạn 語ngữ 九cửu 曰viết : 「 摩ma 訶ha 槃bàn , 應ưng/ứng 云vân 摩ma 訶ha 槃bàn 那na , 亦diệc 云vân 。 摩ma 訶ha 婆bà 那na 。 譯dịch 曰viết : 摩ma 訶ha 者giả 大đại , 槃bàn 那na 者giả 林lâm 。 」 西tây 域vực 記ký 三tam 曰viết : 「 摩ma 訶ha 伐phạt 那na , 唐đường 言ngôn 大đại 林lâm 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email