摩鄧女經 ( 摩Ma 鄧Đặng 女nữ 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)一卷,後漢安世高譯。摩登伽經第一品之異譯。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 一nhất 卷quyển , 後hậu 漢hán 安an 世thế 高cao 譯dịch 。 摩ma 登đăng 伽già 經kinh 第đệ 一nhất 品phẩm 之chi 異dị 譯dịch 。

Print Friendly, PDF & Email