摩鄧伽神 ( 摩ma 鄧đặng 伽già 神thần )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)摩鄧伽咒之神體也。佛在世有摩鄧伽女,誦此神之符咒,幻惑佛弟子阿難。鼻奈耶三曰:「有摩鄧伽神語符咒,能移日月以墮著地。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) 摩ma 鄧đặng 伽già 咒chú 之chi 神thần 體thể 也dã 。 佛Phật 在tại 世thế 有hữu 摩ma 鄧đặng 伽già 女nữ , 誦tụng 此thử 神thần 之chi 符phù 咒chú , 幻huyễn 惑hoặc 佛Phật 弟đệ 子tử 阿A 難Nan 。 鼻tị 奈nại 耶da 三tam 曰viết : 「 有hữu 摩ma 鄧đặng 伽già 神thần 語ngữ 符phù 咒chú , 能năng 移di 日nhật 月nguyệt 以dĩ 墮đọa 著trước 地địa 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email