摩多自他 ( 摩ma 多đa 自tự 他tha )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)以上十二或十六為自摩多,其他仰若等五字,變為仰月點,或為半月點(即大空點也),為他摩多。此時五字之體文為點也。故體文有摩多,摩多有體文,如字者,摩多成為體文而受通摩多。如字者,摩多受體文也。見梵漢對映集上。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 以dĩ 上thượng 十thập 二nhị 或hoặc 十thập 六lục 為vi 自tự 摩ma 多đa , 其kỳ 他tha 仰ngưỡng 若nhược 等đẳng 五ngũ 字tự , 變biến 為vi 仰ngưỡng 月nguyệt 點điểm , 或hoặc 為vi 半bán 月nguyệt 點điểm ( 即tức 大đại 空không 點điểm 也dã ) , 為vi 他tha 摩ma 多đa 。 此thử 時thời 五ngũ 字tự 之chi 體thể 文văn 為vi 點điểm 也dã 。 故cố 體thể 文văn 有hữu 摩ma 多đa , 摩ma 多đa 有hữu 體thể 文văn , 如như 字tự 者giả , 摩ma 多đa 成thành 為vi 體thể 文văn 而nhi 受thọ 通thông 摩ma 多đa 。 如như 字tự 者giả , 摩ma 多đa 受thọ 體thể 文văn 也dã 。 見kiến 梵Phạm 漢hán 對đối 映ánh 集tập 上thượng 。

Print Friendly, PDF & Email