lý tính

Phật Quang Đại Từ Điển

(理性) Bản tính chân thực của muôn vật trước sau không thay đồi. Tính là nhân chủng ( ) sẵn có, từ vô thủy đến nay vẫn tồn tại tự nhiên như thế. Như vô thường, khổ, không, vô ngã… là lí tính chung của hết thảy các pháp. [X. luận Đại trí độ Q.31].