流毘尼 ( 流lưu 毘tỳ 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (地名)又作留毘尼。園名。見嵐毘尼條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 地địa 名danh ) 又hựu 作tác 留lưu 毘tỳ 尼ni 。 園viên 名danh 。 見kiến 嵐lam 毘tỳ 尼ni 條điều 。