linh giới

Phật Quang Đại Từ Điển

(靈界) Chỉ cho thế giới tối tăm của vong linh. Diệm la vương cúng hành pháp thứ đệ (Đại 21, 376 thượng), nói: Với lòng kính cẩn, đem hương thơm, thức ăn uống, tiền của, vải vóc, v.v… trước dâng cúng chư Phật mười phương (…) tất cả Minh quan, Minh đạo, Tăng, Ni, 500 quỉ đói ở Linh giới.