祇洹精舍 ( 祇Kỳ 洹Hoàn 精Tinh 舍Xá )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (堂塔)即祇園精舍。見祇園及祇樹條附錄。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 堂đường 塔tháp ) 即tức 祇kỳ 園viên 精tinh 舍xá 。 見kiến 祇kỳ 園viên 及cập 祇Kỳ 樹Thụ 條điều 附phụ 錄lục 。