空無我聲 ( 空không 無vô 我ngã 聲thanh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)極樂八功德池之波聲,說空無我之妙法。無量壽經上曰:「波揚無量自然妙聲,(中略)或寂靜聲,空無我聲。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 極cực 樂lạc 八bát 功công 德đức 池trì 。 之chi 波ba 聲thanh , 說thuyết 空không 無vô 我ngã 之chi 妙diệu 法Pháp 。 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 上thượng 曰viết 波ba 揚dương 無vô 量lượng 。 自tự 然nhiên 妙diệu 聲thanh 。 ( 中trung 略lược ) 或hoặc 寂tịch 靜tĩnh 聲thanh 。 空không 無vô 我ngã 聲thanh 。 」 。