有為功德 ( 有hữu 為vi 功công 德đức )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)涅槃之第一義諦為無為功德,其他一切因緣生之功德,謂之有為功德。仁王經上曰:「有為功德,無為功德。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 涅Niết 槃Bàn 之chi 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 為vi 無vô 為vi 功công 德đức , 其kỳ 他tha 一nhất 切thiết 因nhân 緣duyên 。 生sanh 之chi 功công 德đức 謂vị 之chi 有hữu 為vi 功công 德đức 。 仁nhân 王vương 經kinh 上thượng 曰viết : 「 有hữu 為vi 功công 德đức 。 無vô 為vi 功công 德đức 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email