hữu hỉ định

Phật Quang Đại Từ Điển

(有喜定) Pàli:Sappìtika-samàdhi. Cảnh giới thiền định có cảm thụ vui mừng (hỉ) và tâm không tán loạn, như Sơ thiền, Nhị thiền trong Tứ thiền và Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, v.v… trong 5 loại thiền. [X. luận Thanh tịnh đạo 3].