hình tượng

Phật Quang Đại Từ Điển

(形像) Phạm: Pratima. Dịch âm: Bát la để ma. Chân dung của chư Phật và Bồ tát. Chỉ chung cho các loại tượng vẽ, tượng gỗ, tượng đồng, tượng vàng, tượng đá, tượng đất, v.v…… [X. Căn bản tì nại da Q.45; Nam hải kí qui nội pháp truyện Q.4].