海印三昧 ( 海Hải 印Ấn 三Tam 昧Muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見海印條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 海hải 印ấn 條điều 。