Duy thức tu đạo ngũ vị

Từ điển Đạo Uyển


唯識修道五位 Ngũ đạo