Duy thức bách pháp

Từ điển Đạo Uyển


唯識百法; C: wéishì băifă; J: yuishikihyaku-hō; Một trăm pháp chính do tông Duy thức đề xướng.