Duy tâm quyết

Từ điển Đạo Uyển


唯心訣; C: wéixīn jué; J: yuishin ketsu; Vĩnh Minh Trí giác Thiền sư duy tâm quyết (永明智覺禪師唯心訣).