Duy Nghiễm

Từ điển Đạo Uyển


惟儼 Dược Sơn Duy Nghiễm