Duy-ma-cật

Từ điển Đạo Uyển


維摩詰; S: vimalakīrti; tên gọi đầy đủ là Duy-ma-la-cật, dịch nghĩa là Vô Cấu Xứng (無垢稱; cựu dịch là Tịnh Danh; 淨名); Nhân vật chính trong Duy-ma-cật sở thuyết kinh.