Dục giới

Từ điển Đạo Uyển

欲界; C: yùjiè; J: yokukai; S, P: kāmaloka, kāmadhātu;

Cõi Dục (s: kāma-dhātu).

  1. Một trong 3 cõi Hữu, trong đó tâm thức con người là chủ thể của sự tham muốn thực phẩm, tình dục và ngủ nghỉ;
  2. Trạng thái khát ái của tâm thức. Ba thế giới.